Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZMMP

12. 2. 2014

Kategorie ZMMP (stáří psa nejméně 12 měsíců)

A. POSLUŠNOST

1._Přivolání_psa

2._Ovladatelnost_psa_na_vodítku

3._Sedni_-_lehni_-_vstaň_na_vodítku_u_nohy

4._Aport_volný_(předmět_psovoda)

5._Odložení_psa_(15_kroků)

B. SPECIÁLNÍ CVIKY

1._Rozlišování_předmětu_psovoda

2._Vyhledání_předmět__psovoda 

3._Vyhledání_ztraceného_předmětu

 

A. POSLUŠNOST

 1. Přivolání psa (max. 10 bodů)

Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi.

Pes se musí nejprve od psovoda na povel „volno“ + ukázání pravou rukou do směru vypuštění vzdálit minimálně na 10 kroků. Rozhodčí by se měl snažit navodit takovou situaci, aby pes od psovoda odběhl (změna směru chůze, náznak hození). Volno se vždy provádí za pohybu psovoda.

Jsou možné dva způsoby přivolání, psovod hlásí rozhodčímu předem, pro který způsob přivolání se rozhodl:

a) při pohybu psovoda - pes je přivolán k noze a dále pokračují společně v určeném pohybovém rytmu („k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno);

b) při klidu psovoda - pes po přiběhnutí usedá ihned těsně před psovoda, psovod se natáčí směrem ke psu („ke mně“ + upažení levé ruky).

 

2. Ovladatelnost psa na vodítku (max. 10 bodů)

Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru pochodu nebo při obratech na místě.

Psovod dává psu povel při vykročení, změně směru nebo pohybového rytmu, zastavení a obratech na místě.

(„k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno)

 

3. Sedni – lehni – vstaň na vodítku u nohy (max. 10 bodů)

Cílem cviku je, aby stojící psovod mohl povelem usměrnit psa do polohy sedni, lehni nebo vstaň.

Cvik se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod dává povely pro změnu polohy. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy.

Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa.

(„lehni + mávnutí levou rukou nad psem zepředu dozadu, „sedni“ + lehký úder levou rukou o stehno, „vstaň“ + mírné pokrčení v kolenou)

 

4. Aport volný (předmět psovoda) (max. 10 bodů)

Jako předmětu psovoda při aportování nelze použít hračky nebo část výstroje psa (míček bez šňůrky a krátký pešek bez poutka je povolen).

Provedení cviku se dělí do 4 částí, k jejichž provedení dává pokyn rozhodčí:

a) odhození předmětu,

b) vyslání psa k přinesení předmětu,

c) odebrání předmětu,

d) usednutí psa k noze psovoda.

Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu je pes volný a sedí u levé nohy psovoda. Na povel běží pes co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, pevně ho uchopí a stejnou cestou se vrací s předmětem k psovodovi. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo překusoval. Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem. Na povel psovoda mu pes předmět odevzdá a zůstává sedět. Na další povel usedá k jeho levé noze.

Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Neodevzdání aportu nebo odevzdání až po použití fyzického působení znamená diskvalifikaci.

(„aport“ + ukázání pravou rukou směrem k předmětu, „pusť“)

 

5. Odložení psa (15 kroků) (max. 10 bodů)

Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil.

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téhož typu zkoušky, nebo po dobu odpovídající témuž typu zkoušky.

Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení, do doby, než další pes provede přivolání. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se čelem ke psu a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího. Poté se ke psu vrátí a přiřadí se k jeho pravé straně. Na pokyn rozhodčího psa posadí a upoutá na vodítko.

Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou se tolerují 3 kroky). Není chybou poloha vleže na levém či pravém stehně.

Rušivými vlivy může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti ne kratší než 20 kroků. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nelze ponechat předměty, které by jej měly na místě zdržet.

Pro odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy. Vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.

(„lehni“ + mávnutí levou rukou nad psem zepředu dozadu, „zůstaň“ + mírné přiložení levé dlaně před čenich psa)

POSLUŠNOST CELKEM MAXIMÁLNĚ 50 BODŮ

 

B. SPECIÁLNÍ CVIKY

1. Rozlišování předmětu psovoda (20 bodů)

Cílem cviku je to, aby byl pes schopný ze skupiny předmětů vybrat předmět se shodným pachem, jako má kontrolní předmět (v tomto případě pach psovoda). Provádí se dva pokusy, každý za 10 bodů.

Provádí se rozlišení předmětu psovoda od dvou cizích předmětů dvou pomocníků. Terén pro rozlišení má být přehledný, aby pes nemusel předměty hledat, ale mohl se soustředit pouze na rozlišování. Velikost předmětů je max. 100 cm2 (max. 10 x 10 x 2 cm). Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (koberec, hadr, filc, molitan apod.). Předměty psovoda a pomocníků se nesmí od sebe výrazně odlišovat.

Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího společně s pomocníky připraví dvě řady předmětů vzdálené od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání - řady tvoří písmeno „T“). Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 70 cm od sebe. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Při přípravě by nemělo dojít k pošlapání prostoru mezi výchozím místem pro vyslání a položenými předměty.

 zmmp_rozlis.jpg

Poté přivede psovod psa a rozhodčí mu určí výchozí postavení, odkud psovod bude provádět vyslání psa k rozlišení. Toto místo je ve středu, tj. ve vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Poté psa vyšle k jedné řadě předmětů. Pes při rozlišování pracuje bez ovlivňování psovodem. Měl by ověřit pach předmětů v řadě, vybrat ten, který má pach shodný s kontrolním předmětem, a přinést jej psovodovi. Při odevzdávání předmětu nemusí pes sedět. Psovod předmět odebere, na výchozím bodě se otočí směrem ke druhé řadě předmětů, znovu dá psu načichat z igelitového sáčku s kontrolními předměty a vyšle jej k druhému pokusu, který probíhá obdobně.

Rozdělení bodů
Celkem za jeden pokus (x2)
10
Zájem, prověřování 2
Rozlišení správného předmětu 6
Přinášení 2

Pokud pes uchopí špatný předmět a zase jej pustí, můžou mu být strženy až 2 body. Pes, který přinese špatný předmět, ztrácí body za rozlišení i přinášení (tj. -8 bodů).

Předmět, který pes při rozlišování zvedl, nesmí být již použit.

Pro závod zajistí předměty pořadatel, psovod dostane své předměty při přejímce.

(„čichej“, „přines“ + ukázání pravou rukou směrem k předmětům, „pusť“)

 

2. Vyhledání předmětů psovoda (max. 20 bodů)

Cílem cviku je to, aby pes v nepřehledném terénu vyhledal předměty s pachem psovoda.

Vyhledávají se 3 předměty. Velikost předmětu je max. 10 x 10 x 2 cm, jeden z předmětů musí být dřevo, ostatní dva jsou textilní a neměly by se svou barvou výrazně odlišovat od terénu. Jako předmětu nelze použít hračky nebo součásti výstroje psa. Kvůli lepšímu odhazování je možné lehké předměty opatřit malým závažíčkem. Vyhledání předmětů se provádí v prostoru 20 x 30 kroků, časový limit je 5 minut. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět z dálky a pes byl nucen je hledat. Prostor nemusí být pachově čistý, ale neměly by se v něm nacházet jiné předměty.

V polovině strany o délce 20 kroků je vedena osa postupu, na které se pohybuje psovod se psem u nohy. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví, přidrží psa za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti 10 kroků. Poté může dát psovi načichat pach kontrolního předmětu - vzhledem k tomu, že se jedná o předmět psovoda, není to nutné, ale v návaznosti na další zkoušky je to možné. Na pokyn rozhodčího (asi po 5 sekundách) psovod vysílá psa pro předmět. Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Psovod předmět odebere a se psem u nohy pokračuje po ose postupu. Další předměty odhazuje vždy na pokyn rozhodčího po cca 10 krocích, a to střídavě na levou a pravou stranu.zmmp_vyhled.jpg

Rozdělení bodů
Celkem za jeden předmět (x3) 5
Intenzivní hledání 1
Nalezení předmětu 3
Přinášení 1
Celkem za ovladatelnost 5

Body za ovladatelnost se sráží za následující: opakování povelů, neochota při zavolání, neklid při odhazování předmětů atd.

Pokud pes se zájmem hledá, ale nemůže najít předmět a hrozí, že v časovém limitu nestihne další předměty, může jej psovod po dohodě s rozhodčím odvolat a pokračovat na vyhledání dalších předmětů. Zbývá-li poté ještě čas z limitu, je možné se k nenalezenému předmětu vrátit.

Pro závod závodníci použijí vlastní předměty.

(„k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno, „hledej – aport“ + ukázání pravou rukou směrem k předmětu, „pusť“)

 

3. Vyhledání ztraceného předmětu (max. 10 bodů)

Cílem cviku je to, aby pes na povel nalezl předmět, který psovod cestou upustil.

Cvik se provádí na vzdálenost 30 kroků, čas na přinesení předmětu jsou 2 minuty. Terén pro vyhledání ztraceného předmětu musí být nepošlapán, předmět nesmí být z dálky vidět. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu je max. 100 cm2, nesmí to být hračka nebo výstroj psa, barvou se nesmí výrazně odlišovat od terénu.

Psovod se psem u nohy a rozhodčím vyjdou určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí psovod připravený předmět tak, aby to pes neviděl (za sebe). Na pokyn rozhodčího se po cca 30 krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod načichat psu pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k nalezení a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Zde provede odevzdání předmětu psovodovi. Při odevzdávání předmětu nemusí pes sedět, ale musí předmět držet.

Rozdělení bodů
Celkem za cvik 10
Hledání 2
Nalezení 6
Přinášení

2

Pro závod závodníci použijí vlastní předmět.

(„k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno, „čichej“, „hledej – aport“ + ukázání pravou rukou směrem k předmětu, „pusť“)

SPECIÁLNÍ CVIKY CELKEM MAXIMÁLNĚ 50 BODŮ