Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZMP1

18. 3. 2014

Kategori ZMP1 (stáří psa nejméně 14 měsíců)

A. POSLUŠNOST

1. Přivolání psa za pochodu k noze

2. Ovladatelnost psa na vodítku 

3. Sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)

4. Za pochodu odložení vleže 

5. Štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku)

6. Aport volný (činka psovoda)

7. Skok vysoký (40 cm)

8. Skok šplhem (160 cm, jedním směrem)

9. Kladina nízká (jedním směrem)

10. Odložení psa (25 kroků)

B. SPECIÁLNÍ CVIKY

1. Rozlišování předmětu psovoda

2. Vyhledání předmětů psovoda 

3. Vyhledání ztraceného předmětu

4. Vyhledání osoby 

 

A. POSLUŠNOST 

1. Přivolání psa za pochodu k noze (max. 10 bodů)

Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi.

Pes se musí nejprve od psovoda na povel „volno“ + ukázání pravou rukou do směru vypuštění vzdálit minimálně na 10 kroků. Rozhodčí by se měl snažit navodit takovou situaci, aby pes od psovoda odběhl (změna směru chůze, náznak hození). Volno se vždy provádí za pohybu psovoda.

Pes je přivolán k noze a dále pokračují společně v určeném pohybovém rytmu („k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno).

 

2. Ovladatelnost psa na vodítku (max. 10 bodů)

Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru pochodu nebo při obratech na místě.

Psovod dává psu povel při vykročení, změně směru nebo pohybového rytmu, zastavení a obratech na místě.

(„k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno)

 

3. Sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) (max. 10 bodů)

Cílem cviku je, aby stojící psovod mohl povelem usměrnit psa do polohy sedni, lehni nebo vstaň.

Cvik se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod dává povely pro změnu polohy. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy.

Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa.

(„lehni + mávnutí levou rukou nad psem zepředu dozadu, „sedni“ + lehký úder levou rukou o stehno, „vstaň“ + mírné pokrčení v kolenou)

 

4. Za pochodu odložení vleže (max. 10 bodů)

Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku, to je do příchodu psovoda ke psu. Psovod při provádění cviku se nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa, zda tento úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Cvik se provádí bez vodítka.

Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Povel k zaujetí polohy dává psovod na pokyn rozhodčího přibližně po 10 krocích chůze, psovod se zastavuje na pokyn rozhodčího ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.

(„k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno, „lehni + mávnutí levou rukou nad psem zepředu dozadu)

 

5. Štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) (max. 10 bodů)

Podnětem pro štěkání psa musí být pouze povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně 3x výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu.

(„štěkej“ + ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa)

 

6. Aport volný (činka psovoda) (max. 10 bodů)

Provedení cviku se dělí do 4 částí, k jejichž provedení dává pokyn rozhodčí:

a) odhození předmětu,

b) vyslání psa k přinesení předmětu,

c) odebrání předmětu,

d) usednutí psa k noze psovoda.

Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu je pes volný a sedí u levé nohy psovoda. Na povel běží pes co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, pevně ho uchopí a stejnou cestou se vrací s předmětem k psovodovi. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo překusoval. Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem. Na povel psovoda mu pes předmět odevzdá a zůstává sedět. Na další povel usedá k jeho levé noze.

Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Neodevzdání aportu nebo odevzdání až po použití fyzického působení znamená diskvalifikaci.

(„aport“ + ukázání pravou rukou směrem k předmětu, „pusť“)

 

7. Skok vysoký (40 cm) (max. 10 bodů)

Pes překonává překážku skokem. Při přeskoku se nesmí překážky dotknout. Překážku tvoří plná, pevná stěna či pevný živý plot (je povolena překážka IPO).

Vzdálenost psovoda a psa od překážky se nestanovuje, ponechává se na úvaze psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Jakmile pes překážku překoná, dává psovod psu povel ke zpětnému překonání překážky. Po návratu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do jednoho kroku, poté je na pokyn rozhodčího velen k noze.

(„vpřed“ + ukázání pravou rukou směrem k překážce, „zpět“)

 

8. Skok šplhem (160 cm, jedním směrem) (max. 10 bodů)

Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9 m a široké 1,5 m, nahoře spojené a na zemi rozevřené tak, že kolmá výška je 160 cm. Na stěnách jsou v horní polovině umístěny tři stoupací latě ve vzdálenosti 20, 45, 45 cm od sebe.

Vzdálenost psovoda a psa od překážky se nestanovuje, ponechává se na úvaze psovoda.

Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod jde po vyslání psa podél překážky a po ukončení cviku přivolá psa za pochodu k noze.

(„vpřed“ + ukázání pravou rukou směrem k překážce)

 

9. Kladina nízká (jedním směrem) (max. 10 bodů)

Kladinu nízká je překážka široká 30 cm, dlouhá 500 cm, ve výši 1 m nad zemí, kladina má na obou koncích náběhová prkna 350 cm dlouhá.

Před začátkem cviku stojí psovod s volným psem u nohy v libovolné vzdálenosti před patou žebříku nebo náběhového prkna. Na pokyn rozhodčího dává psu povel k překonání překážky.

Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně, nesmí z kladiny nebo náběhového prkna seskakovat. Psovod jde po vyslání psa podél překážky a po ukončení cviku přivolá psa za pochodu k noze.

(„vpřed“ + ukázání pravou rukou směrem k překážce)

 

10. Odložení psa (25 kroků) (max. 10 bodů)

Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil.

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téhož typu zkoušky, nebo po dobu odpovídající témuž typu zkoušky.

Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení, do doby, než další pes provede přivolání. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 25 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se čelem ke psu a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího. Poté se ke psu vrátí a přiřadí se k jeho pravé straně. Na pokyn rozhodčího psa posadí a upoutá na vodítko.

Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou se tolerují 3 kroky). Není chybou poloha vleže na levém či pravém stehně.

Rušivými vlivy může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti ne kratší než 20 kroků. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nelze ponechat předměty, které by jej měly na místě zdržet.

Pro odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy. Vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.

(„lehni“ + mávnutí levou rukou nad psem zepředu dozadu, „zůstaň“ + mírné přiložení levé dlaně před čenich psa)

POSLUŠNOST CELKEM MAXIMÁLNĚ 100 BODŮ

 

B. SPECIÁLNÍ CVIKY

1. Rozlišování předmětu psovoda (30 bodů)

Cílem cviku je to, aby byl pes schopný ze skupiny předmětů vybrat předmět se shodným pachem, jako má kontrolní předmět (v tomto případě pach psovoda). Provádí se dva pokusy, každý za 15 bodů.

Provádí se rozlišení předmětu psovoda od čtyř cizích předmětů čtyř pomocníků. Terén pro rozlišení má být přehledný, aby pes nemusel předměty hledat, ale mohl se soustředit pouze na rozlišování. Velikost předmětů je max. 10 x 5 x 1 cm). Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (koberec, hadr, filc, molitan apod.). Předměty psovoda a pomocníků se nesmí od sebe výrazně odlišovat.

Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího společně s pomocníky připraví dvě řady předmětů vzdálené od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání - řady tvoří písmeno „T“). Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 70 cm od sebe. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Při přípravě by nemělo dojít k pošlapání prostoru mezi výchozím místem pro vyslání a položenými předměty.

zmp1_rozlis.jpg

 Poté přivede psovod psa a rozhodčí mu určí výchozí postavení, odkud psovod bude provádět vyslání psa k rozlišení. Toto místo je ve středu, tj. ve vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Poté psa vyšle k jedné řadě předmětů. Pes při rozlišování pracuje bez ovlivňování psovodem. Měl by ověřit pach předmětů v řadě, vybrat ten, který má pach shodný s kontrolním předmětem, a přinést jej psovodovi. Při odevzdávání předmětu musí pes sedět. Psovod předmět odebere, na výchozím bodě se otočí směrem ke druhé řadě předmětů, znovu dá psu načichat z igelitového sáčku s kontrolními předměty a vyšle jej k druhému pokusu, který probíhá obdobně.

 

Rozdělení bodů
Celkem za jeden pokus (x2) 15
Zájem, prověřování 5

Rozlišení správného předmětu

5
Přinášení 5

Pokud pes uchopí špatný předmět a zase jej pustí, můžou mu být strženy až 3 body. Pes, který přinese špatný předmět, ztrácí body za rozlišení i přinášení (tj. -10 bodů). Pokud se pes při rozlišení venčí, bude mu strženo až 5 bodů. Pokud si pes s předmětem hraje, ztrácí až 3 body. Pokud pes nepředsedne, -3 body.

Předmět, který pes při rozlišování zvedl, nesmí být již použit.

Pro závod zajistí předměty pořadatel, psovod dostane své předměty při přejímce.

(„čichej“, „přines“ + ukázání pravou rukou směrem k předmětům, „pusť“)

 

2. Vyhledání předmětů psovoda (max. 30 bodů)

Cílem cviku je to, aby pes v nepřehledném terénu vyhledal předměty s pachem psovoda.

Vyhledávají se 3 vlastní předměty. Velikost předmětu je max. 10 x 5 x 1 cm, jeden z předmětů je textil, druhý ze dřeva, třetí kůže. Pro lepší odhazování předmětů je možné lehké předměty opatřit malým závažíčkem, to však musí být pevně přiděláno. Vyhledání předmětů se provádí v prostoru 20 x 20 kroků, časový limit je 5 minut. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět z dálky a pes byl nucen je hledat. Pro každého psa musí být vytyčen vlastní prostor pro vyhledání. Prostor pro vyhledání nemusí být pachově čistý, ale neměly by se v něm nacházet jiné předměty.

Na místě určeném pro vyhledání předmětů rozhodí psovod dle pokynu rozhodčího tři vlastní předměty. Psovod nesmí vstoupit do vyhrazeného prostoru. Při rozmisťování předmětů ve vytýčeném prostoru musí být přezkušovaný pes v úkrytu.

Rozhodčí určí základnu, po které se psovod může pohybovat. Před započetím cviku a při každém přineseném předmětu může dát psovod psu nasumovat z igelitového sáčku pach kontrolního předmětu. Psovod vysílá psa do určeného prostoru. V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povel „vpřed“, „zpět“ a ukazováním pravé ruky navádět psa ve vytýčeném prostoru. Po nalezení předmětu se musí pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět v sedě (viz cvik aportování).

zmp1_vyhled.jpg

Rozdělení bodů
Celkem za jeden předmět (x3) 8
Vyhledání, zájem, intenzita 3
Nalezení a přinesení 5

 

Celkem za ovladatelnost 6

Celková nekázeň, neovladatelnost, slabý zájem atd. se postihuje srážkami ze 6 bodů za ovladatelnost.

Za pomalý příchod s předmětem se strhnou až 2 body. Pokud si pes s předmětem hraje, přijde až o 2 body. Pokud pes při odevzdání nepředsedne, strhne mu rozhodčí až 3 body. Pokud při přinášení předmět upustí a znovu uchopí, přijde až o 3 body.

Pro závod závodníci použijí vlastní předměty.

(„k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno, „hledej – aport“ + ukázání pravou rukou směrem k předmětu, „pusť“)

 

3. Vyhledání ztraceného předmětu (max. 20 bodů)

Cílem cviku je to, aby pes na povel nalezl předmět, který psovod cestou upustil.

Cvik se provádí na vzdálenost 50 kroků, čas na přinesení předmětu jsou 3 minuty. Terén pro vyhledání ztraceného předmětu musí být nepošlapán, předmět nesmí být z dálky vidět. Prostor pro vyhledání nemusí být pachově čistý, ale neměly by se v něm nacházet jiné předměty. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu je max. 10x10 cm (peněženka nebo klíče v klíčence).

Psovod se psem u nohy a rozhodčím vyjdou určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí psovod připravený předmět tak, aby to pes neviděl (za sebe). Na pokyn rozhodčího se po cca 50 krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod načichat psu pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k nalezení a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Zde provede odevzdání předmětu psovodovi. Při odevzdávání předmětu musí pes sedět (viz cvik aport).

Rozdělení bodů
Hledání 5
Nalezení a přinesení 15

 

Pes, který si s předmětem hraje, přijde až o 5 bodů. Za neochotné přinášení se strhne až 5 bodů. Pokud pes při odevzdání nepředsedne, bude mu strženo až 5 bodů.

Pro závod závodníci použijí vlastní předmět.

(„k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno, „čichej“, „hledej – aport“ + ukázání pravou rukou směrem k předmětu, „pusť“)

 

4. Vyhledání osoby (max. 20 bodů)

Vyhledání se bude provádět v prostoru s maketami na cvičišti o velikosti cca 80x100 kroků, kde bude rozmístěno 6 maket. Pomocník sedí v 6. maketě, je chráněn ochranným oděvem, avšak bez ochranného rukávu. Rozhodčí stojí u makety, ve které je ukrytý pomocník.

Psovod uvolní psa z vodítka a se psem u nohy na začátku revíru vyčká pokynu rozhodčího. Pak prochází středem mezi maketami až na úroveň 5. makety. Na další pokyn rozhodčího vysílá psa na 5. maketu a pokračuje v chůzi středem prostoru. Po oběhnutí makety psem může psa přivolat a přímo jej vysílá na protější maketu. Po vyslání psa na maketu, kde je ukrytý pomocník, se psovod zastavuje a nechává psa pracovat samostatně. Ihned po nalezení osoby má pes tento nález oznámit štěkotem. Štěkání má být intenzivní, vytrvalé a pozorné směrem k nalezené osobě. Nesmí však být příliš agresivní a nesmí být kontaktní. Je lhostejné, zda pes zaujme při štěkání nějakou polohu, nesmí se však od nalezené osoby vzdalovat a odvracet svou pozornost. Pomocník se chová ke psu netečně.

Na pokyn rozhodčího přichází psovod ke psu a na další pokyn jej odvolává. Po odvolání má pes okamžitě a ochotně reagovat na povel a rychle se přiřadit k noze psovoda.

(„revír“ + ukázání paží do směru, „ke mně“ - povoleno oslovení psa, které navazuje na povel, „k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno)

SPECIÁLNÍ CVIKY CELKEM MAXIMÁLNĚ 100 BODŮ