Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZZO

12. 2. 2014

Kategorie ZZO

(stáří psa minimálně 10 měsíců)

1._Přivolání_psa

2._Ovladatelnost_psa_na_vodítku

3._Sedni_-_lehni_na_vodítku_u_nohy

4._Za_pochodu_odložení_vleže

5._Aport_volný –_předmět_psovoda

6._Odložení_psa_(15_kroků)

 

1. Přivolání psa (max. 10 bodů)

Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi.

Pes se musí nejprve od psovoda na povel „volno“ + ukázání pravou rukou do směru vypuštění vzdálit minimálně na 10 kroků. Rozhodčí by se měl snažit navodit takovou situaci, aby pes od psovoda odběhl (změna směru chůze, náznak hození). Volno se vždy provádí za pohybu psovoda.

Jsou možné dva způsoby přivolání, psovod hlásí rozhodčímu předem, pro který způsob přivolání se rozhodl:

a) při pohybu psovoda - pes je přivolán k noze a dále pokračují společně v určeném pohybovém rytmu („k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno);

b) při klidu psovoda - pes po přiběhnutí usedá ihned těsně před psovoda, psovod se natáčí směrm ke psu („ke mně“ + upažení levé ruky).

 

 

2. Ovladatelnost psa na vodítku (max. 10 bodů)

Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru pochodu nebo při obratech na místě.

Prověření ovladatelnosti se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad. Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě - obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.

Psovod dává psu povel při vykročení, změně směru nebo pohybového rytmu, zastavení a obratech na místě.

(„k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno)

 

 

3. Sedni – lehni na vodítku u nohy (max. 10 bodů)

Cvik se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech sekundách na povel rozhodčího psa posadí.

(„lehni + mávnutí levou rukou nad psem zepředu dozadu, „sedni“ + lehký úder levou rukou o stehno)

 

 

4. Za pochodu odložení vleže (max. 10 bodů)

Cvik sleduje usměrnění psa povelem do polohy vleže a setrvání v ní až do ukončení cviku, tj. do příchodu psovoda ke psu.

Odložení za pochodu vleže se provede po 10 - 15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze, pokračuje dále ještě 10 kroků. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo ohlížet na psa, zda úkol splnil - musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí.

(„k noze“ + lehký úder levou rukou o stehno, „lehni“ + mávnutí levou rukou nad psem zepředu dozadu)

 

 

5. Aport volný (předmět psovoda) (max. 10 bodů)

p200807.jpgJako předmětu psovoda při aportování nelze použít hračky nebo část výstroje psa (míček bez šňůrky a krátký pešek bez poutka je povolen).

Provedení cviku se dělí do 4 částí, k jejichž provedení dává pokyn rozhodčí:

a) odhození předmětu,

b) vyslání psa k přinesení předmětu,

c) odebrání předmětu,

d) usednutí psa k noze psovoda.

Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek.Na povel běží pes co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, pevně ho uchopí a stejnou cestou se vrací s předmětem k psovodovi. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo překusoval. Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda. Na povel psovoda mu pes předmět odevzdá a zůstává sedět. Na další povel usedá k jeho levé noze.

Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Neodevzdání aportu nebo odevzdání až po použití fyzického působení znamená diskvalifikaci.

(„aport“ + ukázání pravou rukou směrem k předmětu, „pusť“)

 

6. Odložení psa (15 kroků) (max. 10 bodů)

s150802.jpgÚčelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil.

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téhož typu zkoušky, nebo po dobu odpovídající témuž typu zkoušky.

Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení, do doby, než další pes provede přivolání. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se čelem ke psu a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího. Poté se vrátí ke psu, přiřadí se k jeho pravé straně a na další pokyn rozhodčího psa posadí a upoutá na vodítko.

Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou se tolerují 3 kroky). Není chybou poloha vleže na levém či pravém stehně.

Rušivými vlivy může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti ne kratší než 20 kroků. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nelze ponechat předměty, které by jej měly na místě zdržet.

Pro odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy. Vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.

(„lehni“ + mávnutí levou rukou nad psem zepředu dozadu, „zůstaň“ + mírné přiložení levé dlaně před čenich psa)

 

CELKEM MAXIMÁLNĚ 60 BODŮ